Historia zgromadzenia

Podobało się Bogu w ciężkich czasach pierwszej połowy XVI wieku, które wyznaczyły początek epoki nowożytnej, powołać w łonie swego Kościoła wielkich reformatorów.

Do ich grona należy św. Antoni Maria Zaccaria.

image002

Św. Antoni Maria urodził się w Cremonie w grudniu 1502 roku w zamożnej rodzinie szlacheckiej i był wychowywany przez wcześnie owdowiałą matkę. Po uzyskaniu dyplomu lekarza na Uniwersytecie w Padwie, zamiast pójść drogą otwierającej się przed nim wspaniałej kariery zawodowej, "oddał się życiu duchowemu". Prowadził w swym mieście intensywną działalność katechetyczną i dobroczynną. Leżała mu szczególnie na sercu odnowa życia rodzinnego i społecznego.

Pragnąc dać nowy impuls życiu kapłańskiemu, założył wkrótce Zgromadzenie Księży Regularnych św.Pawła, zwanych Barnabitami. Powołał też do życia czynne żeńskie Zgromadzenie Sióstr Anielanek św.Pawła, oraz Wspólnotę świeckich św.Pawła. Te trzy gałęzie zaccariańskiej rodziny, zwane także Trzema Wspólnotami Pawłowymi, zostały oddane pod opiekę duchową Apostoła, z którym Antoni Maria czuł się najbardziej związany. Listy wielkiego Nawróconego stanowiły dla niego strawę duchową i źródło, z którego czerpał zapał do przeprowadzenia reformy w Kościele. Za najlepsze do osiągnięcia tego celu uznał: mocne odwołanie się do misterium Krzyża i adoracji Najświętszego Sakramentu(tzw. nabożeństwo czterdziestogodzinne).

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła zostało zatwierdzone oficjalnie 15 stycznia 1535 roku przez papieża Pawła III

 Anielanki św. Pawła – ta nazwa wydaje się czasem pełna zarozumiałości temu, kto słyszy ją po raz pierwszy, ale dla tych, które należą do Zgromadzenia, stanowi prawdziwy program życiowy. Może warto wyjaśnić jej pochodzenie. Młoda nowicjuszka, Agnese Baldinoni, przeniknąwszy głęboko w ducha Założyciela, zaproponowała podczas kapituły Zgromadzenia 4 października 1536 roku nazwę Anielanek, która daje wyraz swoistemu stylowi życia kontemplacyjnego i czynnego. Święty Założyciel, podejmując tę myśl, dołączył określenie” św. Pawła” chcąc, aby jego córki duchowe miały za wzór i patrona tego wielkiego mistyka, który zarazem był apostołem w najwyższym stopniu.

Rodziny zakonne św. Antoniego Marii Zaccarii przygotowały grunt dla zasadniczych poczynań ruchu odnowy św. Karola Boromeusza, który dał wyraz swego uznania i miłości dla Anielanek, nazywając je "szlachetnymi kamieniami swej mitry pasterskiej".

Antoni Maria nakłaniał swych uczniów i uczennice, by "biegli jak szaleni" nietylko ku Bogu w poszukiwaniu doskonałości i świętości, ale także ku bliźniemu, rozwijając duszpasterską działalność, zmierzającą do odnowy sumień i praktyk chrześcijańskich.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Siostry Anielanki z mocy wyraźnego życzenia św. Antoniego Marii Zaccarii powinny być obecne i czynne w społeczeństwie, w klasztorach, w szpitalach, na misjach i w różnych dziełach miłosierdzia.

 "Rozwińcie wasze sztandary-pisał on w jednym z Listów-bo wkrótce Chrystus Ukrzyżowany pośle was we wszystkie strony, głosić życie chrześcijańskie i żywego ducha". W rzeczywistości Siostry Anielanki oddały się pielęgnowaniu chorych, opiece nad sierotami, wdrażaniu w nowe życie dziewcząt nawróconych, wszędzie wyróżniając się i podbijając serca swoim zapałem. Duszą ich apostolstwa była pobożność eucharystyczna i częsta Komunia Św. w tym okresie oziębłości i herezji; miłość i kult Chrystusa Ukrzyżowanego, uważanego za prawdziwego Mistrza i źródło inspiracji, do którego należy doprowadzić bliźnich; przywiązanie do św.Pawła, któregonaśladowały szczególnie w jego nawróceniu i duchu pokuty.

image004

Anielanki św.Pawła dziś

Niezależnie od wydarzeń zewnętrznych na przestrzeni dziejów Europy, duch Chrystusa Eucharystycznego i Ukrzyżowanego, podtrzymuje to Zgromadzenie Pawłowe. Obecnie daje ono wciąż z całą mocą i entuzjazmem poświęcenia się Bogu, świadectwo obecnemu światu, że to doczesne życie ludzkie, musi być zawsze oparte na Chrystusie i przez Niego kierowane.


image012

 Dziś Siostry Anielanki znajdują się poza Włochami: w Albanii, Brazylii, Belgii, Chile, Hiszpanii, Portugalii, Serbii, USA, Kongo i na Filipinach. Rozpoczęły także działalność w Polsce, na terenie Gdyni.

Oddają się kształceniu i wychowaniu chrześcijańskiemu dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na te wszystkie formy działalności kulturalnej, które rozwijają nie tylko inteligencję, lecz osobę ludzką w pełnym tego słowa znaczeniu. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe i średnie. Do podstawowych form ich pracy, należą również: katechizacja oraz animacja grup młodzieżowych, głównie w ramach duszpasterstwa parafialnego. Innym terenem ich apostolstwa jest praca społeczna na misjach: opiekują się dziećmi i starcami z rodzin najuboższych, kształcą na poziomie zawodowym głównie dziewczęta i kobiety.

image014

Gdziekolwiek przyjdzie im pracować, Siostry Anielanki wnoszą obok pomocnych rąk i umysłu także uśmiech i serce, bo Pan miłuje tych, którzy dają z radością. Stale także pamiętają Siostry Anielanki o programie zawartym w ich nazwie: jak aniołowie są "przeznaczone do usług, posłane na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie"(Hbr 1,14). W trud każdego dnia wnoszą wierność życiu apostolskiemu, które jest przecież źródłem ich istnienia. Bóg bowiem jest Tym, Który zajmuje pierwsze miejsce w życiu Sióstr Anielanek, Jest początkiem i celem każdej ich czynności.

image016

SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II SKIEROWANE DO ZGROMADZENIA SIÓSTR ANIELANEK

 „Chcę wspomnieć w szczególny sposób Siostry Anielanki św.Pawła, które obchodzą w tym roku 450 rocznicę założenia Zgromadzenia i uczestniczą w tej audiencji wraz z liczną reprezentacją ich instytutów szkolnych. Najdroższe siostry, miło mi móc wyrazić wam i wszystkim osobom, które wam towarzyszą, moje serdeczne gratulacje z powodu tej drogi, jaką wasze Zgromadzenie przebyło: 450 lat nieprzerwanej i niestrudzonej pracy w służbie Kościoła i społeczeństwa, w imię Chrystusa i z miłości ku Niemu to rzeczywistość cenna i przedziwna, która napełnia radością i wzywa do wdzięczności wobec Boga i tych, które was poprzedziły w tej długiej i owocnej pielgrzymce. To uroczyste wspomnienie, to spotkanie przy grobie św. Piotra, niech będą bodźcem do coraz to gorliwszego zaangażowania się w waszym posłannictwie: nadal głoście waszą wiarę w Chrystusa i waszą miłość dla braci, dając temu żarliwe świadectwo. A wy, uczniowie, nauczyciele i współpracownicy w dziele apostolskim, odnówcie wasze postanowienie konsekwentnej i odważnej postawy chrześcijańskiej, przeżywając do głębi w naszych czasach wskazania ewangeliczne”.

image018

Maryja Matka Bożej Opatrzności - obraz pędzla Scipione Pulzone, zwanego Gaetano (1550-1597), czczony szczególnie przez Trzy Gałęzie Pawłowe, znajdujący się w kościele św. Karola Boromeusza w Rzymie.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844