Regulamin

Regulamin przedszkola i żłobka „Anioła Stróża”

w Gdyni

Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola i żłobka, zatwierdzony przez organ prowadzący.

 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 r.ż. a do przedszkola od 2,5 roku życia.
 2. Placówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00 zgodnie z kalendarzem pracy przedszkola/żłobka
 3. Dzieci do placówki przyprowadzamy w godzinach:
  – od 7.00 do 8.00;
  – rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola w formie SMS na nr 604795050.
 4. Dzieci odbieramy z placówki w godzinach od 13.00 do 17.00.
 5. Dzieci odbierają rodzice (opiekunowie) lub inne pełnoletnie osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców.
 6. Do placówki przyprowadzane są dzieci zdrowe.
 7. Do placówki przyprowadzane są dzieci czyste, ubrane w strój ułatwiający czynności samoobsługowe oraz nieprzeszkadzający w zajęciach fizycznych, plastycznych i innych. Radzi się aby dzieci nie nosiły kolczyków, łańcuszków itp.
 8. W przedszkolu i żłobku  nie podaje się dziecku żadnych leków.
 9. Na terenie placówki współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi:

– Dyrektor Przedszkola;

– Rada Pedagogiczna;

– inni pracownicy przedszkola i żłobka.

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.
 2. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Rodzice mają prawo do:
  a) poznania treści Statutu Przedszkola/Żłobka „Anioła Stróża”;
  b) poznania treści Konwencji Praw Dziecka;
  c) pełnej informacji dotyczącej dziecka;
  d) kontaktu z Dyrektorem Przedszkola/Żłobka w celu uzyskania informacji, przekazywania swojej opinii lub rozwiązywania problemów;
  e) uczestniczenia w zajęciach otwartych, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.
 4. Rodzice zobowiązani są do:
  a) punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki;
  b) wnoszenia opłat za Przedszkole w wyznaczonych terminach, tj. do dnia 5. każdego miesiąca, płatne z góry przez 12 miesięcy również w lipcu i sierpniu;
  c) informowania nauczycieli/opiekunów o zmianach dotyczących zdrowia dziecka (zwłaszcza chorobach zakaźnych, pasożytniczych, wieku dziecięcego i innych), potwierdzenia przez lekarza stosowania zalecanych diet;
  d) wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego, przebierania i przekazywania go uprawnionemu pracownikowi przedszkola/żłobka;
  e) informowania sekretariatu o zmianie kontaktowego numeru telefonu;
  f) przestrzegania ustalonych terminów spotkań oraz rozmów indywidualnych z nauczycielami i specjalistami.
 5. Rekrutacja dzieci:
  – okres rekrutacji na następny rok szkolny trwa od 01 marca do 15 maja; jeśli są wolne miejsca dziecko może być przyjęte do przedszkola w ciągu całego roku poza okresem rekrutacji.
  – o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym;
  – dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.
 6. Wszystkich pracowników przedszkola oraz Rodziców i Opiekunów obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844