Statut

S T A T U T

Niepublicznego  Przedszkola „Anioła Stróża” Zgromadzenia Sióstr Anielanek w Gdyni

Rozdział I.  Informacje ogólne o przedszkolu

 • 1
 1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ANIOŁA STRÓŻA” ZGROMADZENIA SIÓSTR ANIELANEK ŚW. PAWŁA.
 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.

Na pieczęciach i tablicy urzędowej może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Przedszkole „Anioła Stróża”.

 1. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. bpa Pelczara 25 w Gdyni, stanowiącym własność Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Anielanek Św. Pawła w Gdyni.
 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Anielanek Św. Pawła, z siedzibą w Gdyni, ul. Wielkokacka 10/26.
 • 2

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

Rozdział II.  Cele i zadania przedszkola 

 • 3
 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną realizującą cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej.
 1. Celem przedszkola, jako placówki katolickiej, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym w duchu wychowania chrześcijańskiego a codzienne spotkanie z Bogiem jako Stwórcą i Miłością ma być drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie. Podstawę wychowania w przedszkolu stanowi katolicka wizja człowieka oraz katolicki system wartości. Przedszkole wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi stawiając za wzór Najświętszą Rodzinę. 
 • 4
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom:
 2. opiekę,
 3. wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
 4. uczenie się, tworząc warunki umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej".
 1. Wobec rodziców, przedszkole spełnia funkcję doradczą i wspierającą w pełnieniu roli wychowawczej.
 1. W miarę potrzeb i możliwości własnych, przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rehabilitacyjnej i innej, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa.
 • 5
 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 2. 2 sale zajęć,
 3. łazienki,
 4. szatnię,
 5. pokój nauczycielski,
 6. administrację,
 7. gabinet do terapii, zajęć indywidualnych i w małych grupach,
 8. pomieszczenie cateringowe,
 9. dostęp do kaplicy,
 10. hol do zabaw w brzydką pogodę,
 11. zewnętrzny plac zabaw.

Rozdział III. Organy przedszkola

 • 6
 1. Organem założycielskim i prowadzącym przedszkole jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Anielanek Św. Pawła z siedzibą w Gdyni przy ul. Wielkokackiej 10/26.
 2. Organ prowadzący:
 3. a) zatwierdza plany i regulaminy,
 4. b) nadaje przedszkolu Statut,
 5. c) dysponuje finansami przedszkola,
 6. d) jest pierwszym organem odwoławczym dla pracowników i użytkowników przedszkola.
 7. Organami przedszkola są:
 8. Dyrektor,
 9. Rada Pedagogiczna.
 • 7
 1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz - dyrektor. Stanowisko dyrektora powierza organ prowadzący, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa. Dyrektora odwołuje organ prowadzący.
 1. Przy podejmowaniu decyzji personalnych, finansowych, organizacyjnych i innych, dyrektor przedszkola uzyskuje akceptację organu prowadzącego.
 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
 2. kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
 3. zatrudnia pracowników przedszkola, po uzyskaniu aprobaty organu prowadzącego,
 4. sporządza arkusz organizacji przedszkola i przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 5. przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej i odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej, zaleceń organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego,
 6. opracowuje plan pracy przedszkola i przedstawia go do akceptacji organowi prowadzącemu,
 7. zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola,
 8. prowadzi sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 9. sprawuje opiekę nad wszystkimi dziećmi i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju, troszczy się o tworzenie atmosfery rodzinnej,
 10. planuje i zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji doskonalenia zawodowego, dbając o jego zgodność z charakterem przedszkola,
 11. organizuje wewnątrz-przedszkolne doskonalenie nauczycieli spójne z misją przedszkola,
 12. na wniosek rady pedagogicznej lub organu prowadzącego skreśla dziecko z listy wychowanków,
 13. jest odpowiedzialny wobec organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego za zgodne ze Statutem prowadzenie działalności przedszkola,
 14. przyznaje nagrody i wyróżnienia, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego,

ł)    może stosować kary porządkowe wobec pracowników przewidziane w przepisach prawnych i w wewnętrznych przepisach przedszkola,

 1. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 2. przyjmuje dzieci do przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym,
 3. przedstawia i uzgadnia z organem prowadzącym propozycje dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników,
 4. wypełnia inne zadania wynikające z przepisów prawnych, ze statutów i regulaminów dotyczących przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego.
 • 8

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola działającym pod przewodnictwem dyrektora. W skład Rady wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.

 • 9
 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoływane są przez dyrektora przynajmniej raz na dwa miesiące. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej wyznacza Dyrektor i informuje o nich organ prowadzący. W zebraniach może uczestniczyć organ prowadzący.
 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 1. Z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na spotkaniu.
 1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze przy uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących tego organu oraz praw organu prowadzącego.
 • 10

Przynajmniej dwa razy w roku w ramach spotkania Rady Pedagogicznej, organizuje się radę szkoleniową, mającą na celu doskonalenie nauczycieli, uwzględniające misję przedszkola katolickiego.

 • 11
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
 2. opracowanie koncepcji planu rozwoju przedszkola i przedstawienie go do akceptacji organowi prowadzącemu, ,
 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli po akceptacji organu prowadzącego,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzania innowacji pedagogicznych oraz realizacji programów autorskich, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. podejmuje uchwały o wprowadzeniu zmian do Statutu, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach pedagogicznych oraz w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 2. organizację pracy przedszkola,
 3. propozycje dyrektorki w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć oraz dodatkowych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
 4. propozycje dyrektorki o przyznaniu nauczycielom nagród, premii i innych wyróżnień.
 • 12

Nauczycieli obowiązuje tajemnica w sprawach poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro organu prowadzącego, dyrektora, nauczycieli, innych pracowników przedszkola, rodziców i dzieci.

Rozdział IV. Organizacja przedszkola

 • 13
 1. Szczegółowa organizacja wychowania i opieki w danym roku szkolnym zawarta jest w arkuszu organizacji przedszkola, który opracowywany jest przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący. Arkusz organizacji określa czas pracy poszczególnych grup oraz liczbę pracowników i liczbę wychowanków.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. W przedszkolu działają dwa oddziały. Każdy oddział złożony jest z grupy dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszerzone o kryteria m.in. potrzeb indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat.
 1. Organizacja pracy w ciągu roku określona jest w ramowym rozkładzie dnia ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną i zaakceptowanym przez organ prowadzący.
 2. Grupy mogą być łączone pod warunkiem, że liczba dzieci nie przekracza 25.
 • 14
 1. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, przestrzegając zasady dostępności do przedszkola dla wszystkich dzieci. Podstawą do przyjęcia dziecka jest karta zgłoszenia wypełniona przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Dokumentację przyjęć dzieci przechowuje się w dokumentach przedszkola.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin zagrożonych, wielodzietnych, ubogich, sieroty, dzieci pięcio i sześcioletnie lub dzieci w szczególnych sytuacjach losowych. 
 • 15
 1. Przedszkole jest otwarte w godzinach 7.00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, ale żadne z dzieci nie powinno przebywać w przedszkolu więcej niż 9 godzin dziennie.
 2. Przedszkole pracuje cały rok szkolny
 3. Obowiązują następujące przerwy w pracy przedszkola:
 4. jeden miesiąc w okresie lipiec - sierpień,
 5. okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych innych ustawowych dni wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych dniach określonych przez organ prowadzący, które podane są do ogólnej wiadomości na początku roku szkolnego.
 • 16

Dzieci przyprowadzane są i odbierane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych lub przez upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie takie musi być złożone na piśmie, osoba odbierająca powinna legitymować się dowodem osobistym

 • 17
 1. Rozkład dnia danego oddziału przedszkolnego dostosowany jest do potrzeb dzieci, wynikających z ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego.
 1. Ramowy program dnia ustala dyrektor przedszkola.
 1. Szczegółowy program dnia dla oddziału ustala nauczyciel.
 • 18

Wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizuje się w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie.

 • 19
 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna oraz opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego i na podstawie ogólnych zasad programowych realizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Siostry Anielanki.
 1. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
 2. z dziećmi w wieku 3 - 4 lata - około 15 minut,
 3. z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.
 1. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w sposób określony odpowiednio przez odrębne przepisy.
 1. Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w przedszkolu są: zabawy i prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe, prace użyteczne oraz zajęcia zaplanowane przez nauczyciela.
 • 20
 1. W przedszkolu realizowane są zajęcia związane z realizacją podstawy programowej a poza tym przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe:
 2. religia (wliczone w czesne),
 3. rytmika (wliczone w czesne),
 4. język angielski (wliczone w czesne),
 5. język włoski (wliczone w czesne),
 6. gimnastyka korekcyjna,
 7. profilaktyka logopedyczna (wliczone w czesne),
 8. terapia pedagogiczna indywidualna i/lub w małych grupach,
 9. terapia logopedyczna i/lub w małych grupach,
 10. kynoterapia i edukacja z psem.
 1. Za zajęcia dodatkowe, nie wliczone w czesne, przedszkole pobiera się opłaty ustalane przez dyrektor na każdy rok szkolny.
 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

Rozdział V.  Pracownicy

 • 21
 1. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia organ prowadzący, biorąc pod uwagę zadania statutowe placówki oraz charakter przedszkola.
 1. Cele i zadania statutowe przedszkola - katolickiej instytucji wychowawczej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania dzieci.

Dyrektor przedszkola w zatrudnianiu nauczycieli, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją przedszkola - przez pracę i przykład życia w przedszkolu i poza nim oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem przedszkola zapisanym w statucie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są dawać dobry przykład, zgodnie z zasadami Ewangelii.

 1. Zasady zdobywania awansu zawodowego, zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, a także zatrudniania innych pracowników przedszkola oraz zakres ich obowiązków i uprawnień określa regulamin pracy i wynagradzania przedszkola.
 • 22

Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych stosownie do charakteru i zadań statutowych przedszkola katolickiego..

 • 23
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutem.
 1. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z dziećmi oraz praca na rzecz przedszkola w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
 • 24
 1. Nauczyciel realizując swe zadania wychowawczo-opiekuńcze jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 1. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez rodziców (opiekunów) do chwili odebrania z przedszkola. Nauczyciel, któremu zostały powierzone dzieci, ponosi odpowiedzialność prawną i moralną za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo. Podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, także i oni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 1. Nauczyciel otacza każdego wychowanka indywidualną opieką i utrzymuje kontakt z jego rodzicami - w celu:
 2. poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
 3. wspierania wychowawczej roli rodziców wobec dziecka,
 4. ustalenia form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych prowadzących do uzyskania jednolitości wychowania przez rodzinę i przedszkole,
 5. włączania rodziców do współdziałania z przedszkolem.
 1. Do podstawowych zadań nauczyciela należy:
 2. organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z wymaganiami programu wychowania przedszkolnego,
 3. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą, pracę w kącikach tematycznych,
 4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej powierzonej mu grupy dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami,
 5. prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz organizowanie wspierania ich rozwoju. Obserwację tę odpowiednio dokumentuje.
 6. codzienne staranne przygotowywanie się do zajęć,
 7. tworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery,
 8. organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
 9. może korzystać w swej pracy w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora, rady   pedagogicznej oraz – w uzgodnieniu z dyrektorem i organem prowadzącym – z pomocy placówek i instytucji oświatowych, kościelnych i naukowych,
 10. doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 11. troska o własną formację intelektualną i duchową.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora i zaakceptowany  przez organ prowadzący.
 • 25
 1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pełniących funkcje pomocnicze, obsługi i administracyjne.
 1. Nauczyciele oraz inni pracownicy zatrudniani są na podstawie przepisów prawa pracy, z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu.

Rozdział VI.  Wychowankowie

 • 26

1     Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka w wieku od 2,5-6 lat, dla którego rodzice wybierają tę placówkę.

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w takim stopniu zaawansowania choroby, która umożliwi odpowiedni rozwój i opiekę nad nimi sprawowaną przez personel zatrudniony w przedszkolu. Decyzje o przyjęciu takich dzieci podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 1. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem – dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela/wychowawcy.
 • 27
 1. Wychowanie i opieka w przedszkolu oparte są na zasadach personalizmu chrześcijańskiego. Każde dziecko ma prawo do:
 2. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym,
 3. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego   zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
 5. wychowania w duchu wartości chrześcijańskich.
 1. Każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby  innych osób,  szanować ich wolność  i bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo zwierząt,  roślin i  przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu.
 1. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw ani stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 1. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają  rodzice.
 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe (dot. w szczególności chorób zakaźnych, infekcji oraz innych wieku dziecięcego).
 • 28
 1. W przedszkolu każda grupa powierzona jest jednemu, dwóm lub więcej opiekunom.
 1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 1. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz podczas zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia, wycieczki).
 1. W czasie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc wychowawcza w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 1. Rodzice są informowani o wyjściu czy wycieczce najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem i muszą wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w wyjściu czy wycieczce.
 • 29
 1. Dziecko może zostać skreślone z lity wychowanków gdy:
 2. rodzice zalegają z opłatami – maksimum do 2 miesięcy,
 3. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych użytkowników przedszkola,
 4. dziecko wykazuje sprawdzony brak predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,
 5. rodzice dostarczyli przedszkolu nieprawdziwe informacje temat dziecka lub zataili informacje istotne dla sprawowania opieki i zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (np. w kwestiach zdrowotnych).
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków może podjąć dyrektor przedszkola na wniosek rady pedagogicznej i organu prowadzącego. Instancją odwoławczą jest w pierwszej kolejności organ prowadzący.

 

Rozdział VII.  Rodzice, opiekunowie prawni dzieci

 • 30
 1. Rodzice mają prawo do:
 2. zapoznania się z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i planów okresowych opracowanych dla poszczególnych grup wiekowych,
 3. każdorazowego uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowania w określonych dniach i godzinach,
 4. wyrażania oraz przekazywania organowi prowadzącemu własnych opinii na temat pracy przedszkola,
 5. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą:
 6. przestrzeganie niniejszego statutu,
 7. zaopatrzenie dziecka w  niezbędne przedmioty,
 8. respektowanie uchwał rady pedagogicznej,
 9. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach,        osobiście lub przez pełnoletnią osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 10. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
 1. Rodzice powinni współdziałać z przedszkolem w sferze wychowania dziecka, wdrażania odpowiednich metod pedagogiczno- opiekuńczych najlepszych dla dobrego rozwoju ich dziecka.
 1. W przedszkolu powinny być organizowane systematyczne spotkania z rodzicami w ustalonych przez dyrektora terminach. Celem tych spotkań ma być udzielanie wszelkich informacji dotyczących pracy wychowawczo-opiekuńczo-pedagogicznej oraz prowadzenie formacji duchowej dla rodziców. W zebraniach ma prawo uczestniczyć organ prowadzący.
 • 31
 1. Rodzice wnoszą jednorazową w danym roku opłatę, tzw. wpisowe oraz miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu niezależnie od regularności uczęszczania. Opłata obowiązuje przez 12 miesięcy w roku. Opłatę należy uiścić z góry do 5. dnia każdego miesiąca. Wysokość opłat ustalana jest w danym roku w marcu i obowiązuje na nowy rok szkolny (od września danego roku do sierpnia następnego roku). W razie rezygnacji z przedszkola w ciągu roku szkolnego (złożonej w formie pisemnej w sekretariacie), obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie lub uiszczenie równowartości trzech wpłat czesnego.
 1. Rodzice ponoszą także odpłatność za posiłki spożywane w przedszkolu przez dziecko (4 dziennie: śniadanie, II  śniadanie, obiad, podwieczorek). Wysokość dziennej stawki jest kalkulowana zgodnie z warunkami cenowymi żywności i ustalana z firmą cateringową. W dniach zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się opłaty za wyżywienie pod warunkiem, że jest ona zgłoszona do godz. 18-tej dnia poprzedzającego nieobecność.
 1. Organ prowadzący w sytuacjach uzasadnionych i szczególnych może udzielać ulg i zwolnień z odpłatności okresowych lub stałych.

 

Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe

 • 32

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz – jako pracodawca – inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 33
 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ prowadzący.
 1. Środki na działalność przedszkola mogą pochodzić z:
  a)    dotacji jednostki samorządu terytorialnego;
  b)    wpłat rodziców;
  c)    darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Dotacja jednostki samorządu terytorialnego, przekazywana na konto przedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.

 1. Prowadzenie przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej, stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia i jest działalnością oświatowo- wychowawczą w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty.

Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Anielanek św. Pawła
Przedszkole i Żłobek Anioła Stróża

Przedszkole: tel. 604 795 050
Wspólnota:  tel. 696 186 850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
ul. bpa Pelczara 25-27
81-578 Gdynia
BANK ZACHODNI WBK S.A.
71 1090 2590 0000 0001 2193 9844